2019.047

CATENT GMR logo KLEUR

Aan het College van Bestuur, directie, leerkrachten, kandidaten, (G)MR-leden van Catent alsook ouders met kinderen op de scholen van Catent

Betreft:             Uitslag verkiezingen     

Onderwerp:       Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Catent 2019

Datum:             20 mei 2019

 

 

Geachte dames/heren,

Op 14 mei jl. sloot de kandidaatstelling voor de GMR verkiezingen 2019. De GMR had verkiezingen voor 3 vacatures in de personeelsgeleding en 4 vacatures in de oudergeleding.

Bijgaand ontvangt u de kandidatenlijst. Uit de kandidatenlijst blijkt dat in de personeelsgeleding en in de oudergeleding er minder kandidaten zijn, dan het aantal vacante zetels.

Conform artikel 10 lid 1 en 2 van het GMR reglement hoeven er bij onvoldoende of evenveel kandidaten voor het aantal beschikbare zetels, geen verkiezingen te worden gehouden en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. Voor deze GMR verkiezingen houdt dit in dat:

  • de kandidaten voor de personeelsgeleding zijn zonder nadere verkiezing gekozen en kunnen zitting nemen in de GMR. In de personeelsgeleding is sprake van nog 1 vacature
  • de kandidaten voor de oudergeleding zijn ook zonder nadere verkiezing gekozen en kunnen zitting nemen in de GMR. In de oudergeleding is sprake van nog 2 vacatures.

In dit geval is de kandidatenlijst dus tegelijkertijd de uitslag van de verkiezingen.

De installatie van de GMR 2019 en functieverdeling van de leden gebeurt in de GMR-vergadering van 4 juli 2019. Hierover wordt u via het informatiebulletin (www.gmrcatent.nl) geïnformeerd.

Vriendelijk verzoeken wij de scholen/ MR’n de toegestuurde informatie te publiceren en te delen met de ouders.

Met vriendelijke groet,

Namens de Kiescommissie GMR 2019

Petra Hermes, coördinator

Marjon Govers-Kelder, ambtelijk secretaris

 

 

Kandidatenlijst / Uitslag

per sluitingsdatum kandidaatstelling 14 mei 2019

Naam

school

O(uder)
P(ersoneel)

Ad Hazen

De Vonder, Slagharen

P

Ilse Fieten

De Plataan, Meppel

P

Daan de Bruin

De Plataan, Meppel

O

Arjen Vegt

St. Theresia, Steenwijksmoer

O

 

Conform artikel 10 lid 1 en 2 van het GMR reglement vinden er, in verband met onvoldoende kandidaten personeelsgeleding en evenveel kandidaten voor de te bezetten zetels oudergeleding, geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. Derhalve dient deze kandidatenlijst eveneens te worden beschouwd als een uitslagenlijst GMR verkiezingen 2018.

                                               Namens de kiescommissie GMR Catent

                                               Petra Hermes, coördinator