inloggen

Missie en visie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Catent

Missie

"GMR stichting Catent, de ontwikkeling van uw kind staat centraal!"

De GMR van de Stichting Catent wil een gelijkwaardige en kritische partner van het College van Bestuur (CvB) zijn met het doel de belangen van kinderen, ouders en personeel op betrokken en kundige wijze te kunnen behartigen.

Visie

De GMR van stichting Catent heeft als ambitie zich ervoor in te zetten dat stichting Catent zich richt op kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor haar kinderen, actieve betrokkenheid van ouders en goede arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel. De GMR wil op constructieve wijze door het College van Bestuur meegenomen worden bij de (meerjaren) begroting en beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Dit om te kunnen komen tot een zorgvuldige en weloverwogen advisering.

De GMR stelt zich, op basis van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, proactief, professioneel, betrokken en inspirerend op.

15 mei 2012